گروه حسابداری ، فنی و حرفه ای اصفهان

بسمه تعالی

طرح درس روزانه

 

طر ح درس شماره:1

تعداد دانش آموزان: 30

ماده درسی: مفاهیم و روشهای آماری 1

کلاس: دوم حسابداری

موضوع درس:

نام مجری: تمیمه طالبی

مدت جلسه: 90 دقیقه

تاریخ اجراء:

7/7/87

هدف کلی

فراگیران با مفهوم جامعه آماری و انواع صفت آشنا می شوند.

 

اهداف جزئی در قالب رفتاری

از فراگیران در پایان درس انتظار میرود:

1-مفهوم جامعه آماری را بدانند. 2-انواع صفت در جامعه آماری را نام ببرند 3- صفات متغیر و مشخصه را تعریف کند. 4-صفات متغیر کمی و کیفی را تعریف کنند وبرای آنها مثال بزنند. 5-یک جامعه آماری مثال بزنندو صفات متغیر ومشخصه آن را مشخص کند. 6-از بین صفات متغیر بتواند صفات متغیر کمی و کیفی را تشخیص دهد. 7- عضو جامعه آماری وحجم جامعه اماری را تعریف کند.8 جامعه آماری محدود و نامحدود را تعریف کند و مثال بزند.

گزنیش محتوا (رئوس مطالب)

جامعه آماری- صفت متغیر و مشخصه-عضو جامعه- آماری حجم جامعه آماری – جامعه آماری محدود و نامحدود.

روش تدریس

پرسش و پاسخ- سخنرانی- تمثیلی- بارش مغزی

 

رسانه های آموزش

کتاب درسی مفاهیم و روشهای آماری 1- گچ- تابلو- چارت

 

زمان

قبل از شروع درس

سلام و احوالپرسی، دقت در وضعیت جسمی و روحی، حضور و غیاب و بررسی تکالیف.

 

3 دقیقه

 

فعالیت معلم

فعالیت دانش آموزان

 

ارزشیابی تشخیصی (آزمون رفتار ورودی)

1-تا به حال با آمار سر و کار داشتها  اید ؟ کی ؟ کجا

2- مفهوم جامعه اماری رابیان کرده و از دانش آموزان خواسته میشود مثالی بزنند.

فراگیران به پرسشها و تمرینهای داده شده پاسخ میدهند.

 

10 دقیقه

آماده سازی و ایجاد انگیزه

یکی از جوامع مثال زده شده راکه مناسب باشد انتخاب میکنیم.

 

5 دقیقه

ارائه درس جدید

از دانش آموزان میخواهیم صفتهای مشترک را در این جامعه نام ببرند. صفات متغیر را نیز نام ببرند.

نمودار زیر را رسم میکنیم.

دانش آموزان کلاس دوم حسابداری هنرستان نوایی

و همچنین در مقابل آن نمودار زیر را رسم میکنیم.

 

از دانش آموزان می خواهیم صفات متغیری که با عدد و رقم بیان میشوند را مشخص کنند.و در شاخه مربوط به صفات متغیر کمی ثبت میکنیم. بقیه صفات را که با حالت بیان میشوند در قسمت صفات کیفی ثبت میکنیم.نمودار به صورت زیر تبدیل میشود.

 

از بین صفات متغیرکمی آنهایی را که هر عدد حقیقی را انتخاب میکند را جدا نموده در قسمت صفات متغیر کمی پیوسته مینویسیم . و بقیه صفات را در قسمت صفت متغیر کمی ناپیوسته مینویسیم

 

از دانش آموزان میخواهیم عضو جامعه آماری را نام ببرند.

از دانش آموزان حجم جامعه آماری را سوال میکنیم.

آیا جامعه ای وجود دارد که نتوان تمام اعضای آن را تا انتها شمارش نمود؟ مثال بزنید.

جامعه آماری محدود و نامحدود را تعریف میکنیم و چند مثال دیگر از دانش آموزان میخواهیم.

به پرسشها و مثالهای مطرح شده پاسخ میدهند/

50 دقیقه

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم مهر 1389ساعت 14:22  توسط تمیمه طالبی |