گروه حسابداری ، فنی و حرفه ای اصفهان

باسمه تعالی

 

مدت امتحان: 105دقیقه

ساعت شروع 8:30

رشته: حسابداری

سوالات آزمون آمادگی امتحانات نهایی درس : مفاهیم و روشهای آماری 2

تاریخ امتحان   5/2/1389

سال سوم آموزش متوسطه

اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی

http//aee.medu.ir

دانش آموزان سال 1389-1388

 

 

بارم

سوالات

ردیف

1

 

 

 

 

 

0.75

 

 

1

 

1

 

 

1

 

1

 

 

1.5

 

 

0.75

 

 

 

1.25

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.25

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابزارهاي شمارش شامل سه ابزار (....    )، (....     )و(   ..... )مي باشند كه بر پايه اصول شمارش و

 

تعريف....  ساخته و پرداخته شده اند.

 

 

مقدار احتمال پيشامدهاي ........ مساوي با يك و پيشامدهاي تصادفي ........ و پيشامدهاي ......... مساوي با صفر ميباشد .

 

درجات همبستگي را از نظر شدت وضعف همبستگي بيان كرده وانواع همبستگي را بنويسيد.

 

تغییرات ایجاد شده در سری زمانی نا شی از چه عواملی است؟ فقط نام ببرید.

 

با ارقام 0و1و2و3و5و6چند عدد سه رقمي زوج بخش پذير بر5 بدون تكرار ارقام مي توان نوشت؟

 

مجموعه اي داراي 28 زير مجموعه 2 عضوي بوده تعداد عضو هاي ان مجموعه را حساب كنيد.

 

الف) با حروف كلمه "آسمان" چند كلمه 5 حرفي با معني يا بي معني ميتوان نوشت؟

ب) چند کلمه5 حرفی میتوان نوشت که با "آ" شروع شود؟

 

7 کلید متمایز را به چند طریق میتوان درون یک حلقه جا کلیدی جای داد؟

 

دوکتاب آمار متمایز و سه کتاب ریاضی متمایز را به طور تصادفي در يك رديف چيده ايم .احتمال اينكه آنها

رايك در ميان چيده باشيم چقدر است؟

 

اگر  و و باشند دو پیشامد AوB مستقل هستند یا وابسته؟ چرا؟

ب) سازگارند یا ناسازگار؟ چرا؟

 

تعداد دانشجویان دانشکده "حسابداری" به صورت جدول زیر است.اگر دانشجویی انتخاب کنیم احتمال این که

 

الف) پسر یا صنعتی باشد.

 

مالی

صنعتی

پسر

40

30

دختر

25

20

 

ب ) دختر باشد به شرط آن که مالی باشد.                                                                              

 

با توجه به اندازه ها ي  دو صفت xوy به صورت مطلوب است :محا سبه .

الف)معادله خط رگرسيون y   نسبت به x

5

4

3

2

1

x

1

3

5

7

9

y

 ب) پیش بینی y  برای   x=0.5    

ج)مقداركواريانس و تعیین نوع همبستگی با ذکر دلیل. 

 

با استفاده از جدول زير اولا نمودار حركات سري زماني را رسم كرده و ثانيا خط روند را به روش ميانگين متحرك سه ساله روي نمودار برازنده كنيد.

88

87

86

85

84

83

سالها

90

80

85

70

65

75

فروش

 

 

 

 

 

 

 

میزان فروش 6 سال گذشته یک فروشگاه به صورت زیر است مطلوبست:

الف) رسم حرکات سری زمانی

ب) رسم خط روند بر روی نمودار حرکات سری زمانی به روش کمترین مربعات

ج) پیش بینی فروش سال 89

 

1388

1387

1386

1385

1384

1383

سالها

34

30

28

32

20

22

فروش

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

4

 

 

5

 

6

 

 

7

 

 

 

8

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 نویسنده: تمیمه طالبی

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مهر 1389ساعت 17:35  توسط تمیمه طالبی |